Общи условия

Резервирането на имот е много по-различен процес от резервацията на редовна хотелска стая. Моля, НЕ просто натиснете „ДА, приемам тези правила и условия“ (както всички ние обикновено правим!) – моля, прочетете внимателно следните условия.

Частната луксозна вила за гости Casa Rosa, собственикът й и негови представители се грижат за промотирането, организирането и отдаването под наем на къща за гости Casa Rosa. Всеки път, когато гост отправи запитване за резервация на вила за гости Casa Rosa Bulgaria (CRB), мигновенно влиза в сила договор за наем, сключен между собственика или негови представители за договорения период („период за наемане – посочен от гостите в резервационната форма“) и гостите, на чието име е направена резервацията(на „гости“). Всеки път, когато гостите резервират къща за гости Casa Rosa, се счита, че те са се запознали подробно с тези условия за ползване. Договорът за наем не влиза в сила докато собствениците или представители на Casa Rosa Bulgaria не потвърдят резервация на къщата за гости, чрез обратен e-mail или телефонно обаждане на посочените в резервационната форма контакти.

Плащане

Когато гостите завършат резервационната форма, те са длъжни в период от 2 работни дни от датата на потвърждаването на резервацията, да направят депозитно плащане в размер на 50% от цената на нощувката или избрания пакет, към банковата сметка на вила за гости Casa Rosa.

Ако изисканото плащане на депозит, не бъде направено и получено в рамките на 2 работни дни от датата на запитването за резервация, къща за гости Casa Rosa си запазва правото да анулира искането за резервация.

Непосредствено преди настаняването в къща за гости Casa Rosa, гостите трябва да извършат доплащане на нощувка(нощувките) и/или пакетно предложение, на стойност зависеща от техния избор.

Всички плащания трябва да бъдат в лева, освен ако не е уговорено друго с Casa Rosa Bulgaria и се извършват в съответствие с платежни инструкции на Casa Rosa Bulgaria посочени в условията за резервация и ползване в сайта на вила за гости Casa Rosa.

Ако плащанията не са направени на или преди датата на падежите, както се изисква тук, към собственика или представител на собственика, резервацията може да бъде отменена, като в този случай, този Договор за наем ще бъде прекратен, без предизвестие. Спиране изплащането на такси може да се прилага, както е описано подробно по-долу.

Допълнителни разходи

Разходите за ток, водопровод, почистване и консумативи, и местни данъци са включени в наемните цени. Като цяло не съществуват допълнителни такси; допълнителни такси, данъци, заплати на служителите, или такси за управление са включени в цената, освен ако не е предвидено друго – описано в промоционалните пакетни предложения, резервационната форма или резервационен ваучер на къща за гости Casa Rosa. Ако информацията в горепосочените условия си противоречи, за актуални се считат най-наскоро издадените условия.

Телефонни разговори на терирорията на вила за гости Casa Rosa и разходи за храна и провизии са отговорност на гостите. Парични или други възнаграждения за обслужващия персонал се възприемат за нормална практика и се насърчават, но са оставени изцяло на преценката на гостите.
Резервационен талон

Подробностите около резервацията, адресът на къща за гости Casa Rosa, данни за контакт със собственика или негов представител, разпоредби и указания по посрещането и настаняването във вила за гости Casa Rosa, ще бъдат изпратени на гостите в електронен резервационен ваучер при постъпило 50% авансово плащане. Това писмо, заедно с документ за самоличност на някой от гостите, трябва да бъдат представени при пристигане.

Настаняване и освобождаване
Часовете за освобождаване и настаняване във вила за гости Casa Rosa са както следва:

освобождаване до 12:00 часа на обяд
настаняване от 14:00 часа следобяд
ако не е посочено друго. Casa Rosa Bulgaria ще работи със собственика или негов представител, за да настанява гостите в действителното им време на пристигане или освобождаване, в зависимост от наличността. Моля Ви да уведомявате собствениците на къща за гости Casa Rosa или техен представител, за всички промени в графика на гостуване, така че всички усилия по настаняването, да бъдат предвидени и оптимизирани.

Допълнителни разходи:

Всички допълнителни разходи, направени от името на госта (например допълнителни такси за стоки, услуги и персонал, които не са пряко изплатени от гости, телефонни и интернет такси, ако е приложимо) и
Разходите за подмяна или ремонт на всяка загуба или повреда на собствеността (къщата за гости и обзавеждането й) и/или заобикалящото я съдържание извън пределите й в дворното пространство, причинени по време на наемния период са за сметка на гостуващите. Стойността на обезпечението е в размер на една нощувка във вила за гости Casa Rosa и се заплаща в брой мигновенно на собственика или негов представител.
Щети или загуби

Гостите се съгласяват да се отнасят към имуществото на къща за гости Casa Rosa с грижата на добър стопанин.

Всички щети или загуби, причинени по време на наемния период, както и всички специални изисквания за почистване са отговорност на гостите. В случай на прекомерни или неприемливи загуби или повреди по всяко време през наетия период, собственикът или негов представител може да изиска от гостите и техните съпътстващи лица, включително и допълнителните посетители да освободът къщата за гости незабавно, без право на обезщетение или възстановяване на платената сума.

Достъп

Собствеността и нейните съоръжения са на разположение за пълноценно ползване от гостите по време на наемния период. Въпреки това собственика, представител на собственика и/или други служители и изпълнители може да се нуждаят от достъп до имота по време на престоя за целите на поддръжката на дома, градина, басейн, комунални услуги и други или за целите на предоставяне на допълнителни услуги, поискани от гостите и други. Собственика запазва правото си на достъп при настъпване на някоя от горепосочените цели.

Брой гости

Броят на гостите (възрастни и деца)по време на престоя не трябва да надвишава броя на спалните места, посочени в потвърждението на резервацията и/или ваучери, освен при изрично разрешение от себственика в писмена форма. Превишаването на този брой може да обезсили застраховката върху имота. Влизане или достъп до имота може да бъде отказано или ограничено, ако броят на посетителите надхвърля посочените изисквания. Не се допускат домашни любимци, без наличието на предварително писмено съгласие от страна на собственика.

Ползване на имот

Всички заявки се приемат за нормални за целия празник и гостите се съгласяват, че използването на вилата ще бъде ограничено до тази цел, освен ако не е уговорено друго със собственика или негов представител в писмен вид.

Ако гостите планират да проведът събитие като сватба или парти, което включва по-голям брой хора, или ако гостите възнамеряват да използват имота за цел, различна от почивка, са длъжни да информират за това представителите на CRB в момента на резервацията. Специално одобрение или спогодби следва да се сключат между гостите и вила за гости Casa Rosa. В зависимост от естеството на събитието, допълнителна такса и / или допълнителен депозит за сигурност може да се изисква, което ще бъде договорено и потвърдено в писмен вид преди да се потвърди резервацията.
В случаи на нарушаване на обществения ред и подаден сигнал към органите на реда, гостите поемат цялата отговорност по разрешаването на казуса. Ако бъдат наложени санкции, глоби, актове, фишове и други наказания предвидени от българското законодателство, от органите на реда, то те се покриват от гостите в чието присъствие са установени нарушенията.
Норми на поведение и дължима грижа

Вила за гости Casa Rosa е разположена на тихо и усамотено място. От гостите се изисква да спазват приетите норми на поведение и да гарантират, че всички гости и посетители на вилата се държат по подходящ разумен начин. Незаконни или неморални дейности, включително хазарт, проституция, забранени наркотици, притежаване или използване на пиротехнически средства или опасни товари, както и притежаване или използване на огнестрелни оръжия и други оръжия са строго забранени. Пушенето във вилата е забранено, освен ако е предвидено друго в потвърждението на резервацията или резервационния ваучер.

Представител на гостите резервирал почивка във вила за гости Casa Rosa носи пълната отговорност за за неговото и поведението на съпътстващите го лица във вилата и района около нея по време на наемния период. Ако някой гост/ите или посетител/ите не се държи по подходящ начин, собственика или представител на собственика си запазват правото по тяхна преценка да изискат от гостите и съпътстващите ги лица и / или посетител(и) да напуснат помещенията и / или освободят вилата незабавно, без право на обезщетение или възстановяване на платената сума.

В интерес на безопасността, гостите са длъжни да бъдат изключително внимателни и съобразителни през цялото време на пребиваването си в къща за гости Casa Rosa, особено гостуващите с деца. Подходящ контрол трябва да се оказва около басейни, плажове и пътища, и при използване на всичко съоръжения в и извън територията на вила за гости Casa Rosa.
Ценности и сигурност

Всички ценности и имущество, притежавани и използвани от гостите, внесени на територията на вилата са под отговорност на клиента/ите. Нито собствениците на Casa Rosa Bulgaria, нито техен представител поемат каквато и да било отговорност за загуба или повреда на имущество притежавано от гост/ите. Гостите са отговорни за имота по време на наемния период и гарантират, че всички прозорци и врати са заключени в случаите, в които те отсъстват и не са на територията на вила за гости Casa Rosa (са на разходка идруги). Всяко действие или бездействие на гост/ите и съпътстващите ги лица и/или посетители, което може да отхвърли или да засегне застраховката на имота и/или води до загуба или повреда е отговорност на клиента/ите.

Колебания в цените

След като резервацията бъде потвърдена, цената на резервацията е напълно гарантирана, дори в случаите, когато собствениците на CRB и/или техен представител промени цената посочена на Интернет страницата на вила за гости Casa Rosa.

CRB си запазва правото да налага данъци или други такси, които могат да бъдат прилагани от нито едно правителство или друг регулаторен орган, които не са били известни към момента на публикуването им.
Прекратяване на резервация

Ако гостът/ите желае/ят да отмени/ят потвърдена резервация, писмено уведомление за отказ трябва да бъде изпратено на електронната поща на CRB. Препоръчително е, всички членове на партито да бъдат уведомени от резервиралият почивката.

Отмяна на резервация включва:

* Отмяна на един или повече дни за резервация;
* Изменение на резервацията, така че нито една от датите на резервация веднъж изменена да съвпадне с едни и същи дати, че в нейния първоначален състав на резервацията;
* Не на всички гости да предоставят необходимата документация при пристигане (напр. паспорт или подходяща идентификация); и
* Опит от страна на гостите, тяхната страна или посетители за провеждане на събитие в собственост в нарушение на настоящите Общи условия или при нарушаване на правилата, приложими към избрания имот на гостите.
Жалби

Предприемаме възможно всякакви мерки за да осигурим на гостите приятен престой. Ако гостуващите имат проблем по време на наемния период, трябва да уведомят Собственика или негов представител, които веднага ще се постарае да корегира нарушението. В случай че представител на собственика не се отзове моментално и не предприеме необходимите мерки към отстраняването на възникналия проблем, моля свържете се със Собственика на CRB по най-бързия начин. За да може жалбата на гостите да бъде удовлетворена, те трябва да съобщят за възникнали проблеми, докато са на място. Ако не са постъпили оплаквания по време на наемния период на Cаса Rоса приемаме, че гостите са удовлетворени от престоя си и поради тази причина не са подали оплаквания към управителите на вилата.
CRB Отговорност

Описанията, оценките и / или предложенията към околностите и местните забележителности, които вила за гости Casa Rosa публикува или предоставя на гостите си, се предоставят добросъвестно и се счита за актуална. Въпреки това, CRB не могже да бъде подведена под отговорност за всякакви изменения и неточности.

Условия за ползване

Нито Собствениците, нито техен представител поемат отговорност за:
Всяко физическо нараняване, болест, смърт, загуба, повреда, неудобство или допълнителни разходи, направени от страна на гостите и съпътстващите ги лица, независимо от причината;
Невъзможност на гостите или на някой от съпътстващите ги членове да открие местоположението на вилата или да отседнете в нея за целия или част от наемния период, поради възпрепятстващи обстоятелства (отмяна на отпуска, загуба на фокументи…. и други)
Всяко забавяне или анулиране на резервацията, в резултат на война, заплаха за война, бунт или граждански вълнения, стачки, демонстрации, терористична дейност (под заплаха или действителна), природни бедствия, пожар, болест, климатични условия, действия на летище, пристанище от нито едно правителство или държавен орган, технически проблеми, свързани с транспорта и летищни регламенти, причинени от технически, механични или електрически повреди, или техническа, структурна, електрическа, ВиК и/или други проблеми или затруднения, които правят вила за гости Casa Rosa опаса или неизползваема, или други обстоятелства, възникнали въз основа на „непреодолима сила“ или природни бедствия, или други събития извън контрола на собственика.

Юрисдикция

Чрез попълване на резервационната форма гостите се съгласявате, че са прочели тези условия, разбрали са ги и ги приемат без изключение.

Ако някое от условията на настоящия Договор за наем са или ще стане или се счита за невалидно, или ако има някакъв пропуск от всички срокове и условия, останалите условия ще са валидни и изпълними, и не могат да бъдат оспорвани.

Резервирайте от тук